top of page

Zoekresultaten

19 items found for ""

 • Grensverleggers | Bolt

  GRENSVERLEGGERS Een uitdagend MDT-programma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud. UITDAGING PARTNERS Hoe kunnen we jongeren uitdagen om bij te dragen aan maatschappelijke verandering en grenzen te verleggen bij zichzelf en hun omgeving? RESULTAAT Een uitdagend MDT-programma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar waarin zij in 10 weken hun eigen maatschappelijke initiatief opzetten. SafeHaven SH!FT Foundation Stichting Emancipator Young Amsterdam Plattelandsjongeren NLL Knowmads De Bildung Academy Vreedzaam Oost House of Deep Democracy Sport Fryslân Bindkracht10 FACET Emmen Sport Zeeland EyeOpenerWorks Dare to be Grey DIENSTEN Projectontwikkeling Projectondersteuning Projectfacilitatie Klimaatverandering, emancipatie, polarisatie, grenzen, eenzaamheid. Allemaal thema's die relevanter zijn dan ooit. Vooral voor jongeren, want de keuzes die vandaag gemaakt worden, hebben invloed op hun toekomst. Daarom werkt BOLT mee aan GRENSVERLEGGERS. Een uitdagend MDT-programma voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en tegelijkertijd een eigen project op willen zetten met sociaal-maatschappelijke impact. Omdat jongeren een stem verdienen. PROGRAMMA-ONTWIKKELING GRENSVERLEGGERS biedt vier keer per jaar een groep jongeren de kans om grenzen te verleggen in zichzelf en de maatschappij. We zijn los van deze programma-rondes doorlopend verbonden aan GRENSVERLEGGERS om te ondersteunen in de doorontwikkeling van het programma. Zo kijken we elke keer weer hoe we het programma kunnen verbeteren. Sinds BOLT is betrokken bij GRENSVERLEGGERS hebben we onder andere in samenwerking met Future Nomads een Creative Paradise ontwikkeld waarin de jongeren tools krijgen om met creative thinking, design thinking en brainstormtechnieken toe te passen om tot innovatieve ideeën te komen voor maatschappelijke initiatieven. COACHING, FACILITATIE & COÖRDINATIE In de eerdere rondes van het programma hebben we een rol gespeeld in de coaching van de groepen. We hebben verschillende groepen begeleid in het proces van onderzoek doen, design thinking en realisatie. Daarnaast hebben we delen van het programma mede-gefaciliteerd. Zo hebben we trainingen verzorgd over gender en seksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag, inclusief leiderschap, Deep Democracy en meer. Vanaf het najaar van 2023 zijn we ook mede-verantwoordelijk voor de coördinatie van alweer de zevende ronde van GRENSVERLEGGERS. BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Hoe we dit doen

 • Don't Worry, Be You | Bolt

  DON'T WORRY, BE YOU Een internationaal project over mentaal welzijn UITDAGING Hoe kunnen jongeren met minder kansen, hulpmiddelen en kennis voorzien van tools om te praten over en te werken aan mentale gezondheid en welzijn. PARTNERS ​ SH!FT Foundation YEPP Italia (Italië) Institute for Creative Education (Kroatië) Alter Network (Bulgarijë) Roes Coop (Griekenland) RESULTAAT Een internationaal project met workshops, een toolkit en een uitwisselingsprogramma met 5 landen. DIENSTEN Projectontwikkeling Projectondersteuning Projectfacilitatie Mentale gezondheid is een van de snelst opkomende maatschappelijke onderwerpen van deze tijd. Vooral voor jongeren zijn vragen als 'wie ben ik' of 'wie wil ik zijn' essentiële vragen om hun identiteit te verkennen. Maar met de enorme sociale druk waar de nieuwe generaties mee te maken hebben, is het niet altijd gemakkelijk om erachter te komen wie je bent of wilt zijn. Daardoor lijken psychische en lichamelijke klachten uit de hand te lopen en stijgt het aantal jongeren dat te maken heeft met stress, burn-outs en depressies sneller dan ooit. Daarom werkte BOLT mee aan het project Don't Worry Be You. WORKSHOPS We organiseerde in samenwerking met SH!FT-foundation workshops voor jongeren en jongerenwerkers over communicatie, emoties, zelfredzaamheid, veerkracht en andere thema's gerelateerd aan mentale gezondheid en -welzijn. Met interactieve en innovatieve werkvormen hebben we de deelnemers van de workshop handvaten gegeven om meer over zichzelf en anderen in relatie tot mentale gezondheid en -welzijn te leren. Daarnaast gingen we mee op uitwisseling naar Italië om hier samen met jongeren en jongerenwerkers als community kennis op te doen over deze thema's. BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Hoe we dit doen

 • Algemene voorwaarden | Bolt

  Home Nieuwe pagina Nieuwe pagina Nieuwe pagina Projects Services About us Blog Nieuwe pagina Home Zoekresultaten More ALGEMENE VOORWAARDEN Deze pagina biedt gedetailleerde informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die door BOLT worden geleverd. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die diensten van BOLT afneemt en met deze voorwaarden akkoord gaat. 1. Definities 1.1. Opdrachtnemer: BOLT, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81880316. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BOLT een overeenkomst is aangegaan. 1.3. Diensten: alle werkzaamheden of diensten die door BOLT ten behoeve van de opdrachtgever worden uitgevoerd. 1.4. Informatie: alle gegevens afkomstig van de opdrachtnemer. 1.5. Schiftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving. 1.6. Website: www.boltforchange.com 2. Toepasselijkheid 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BOLT gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van BOLT en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat. ​ 2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst. ​ 2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door BOLT zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de dienst. ​ 2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen. 3. Aanbiedingen en offertes 3.1. Offertes van BOLT zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Ieder door BOLT gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtgever te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen. 3.2. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BOLT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de BOLT worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van BOLT is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie, staat opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. 3.4. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, etc. van de diensten welke door BOLT worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten. 3.5. BOLT behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 30% aan de klant te factureren alvorens BOLT de opdracht gaat uitvoeren. Het resterende bedrag zal in één of twee termijnen worden gefactureerd. 4. Overeenkomst 4.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is in ieder geval tot stand gekomen op het moment waarop: a. Opdrachtgever het aanbod of de offerte van BOLT mondeling of schriftelijk heeft aanvaard; of, b. BOLT het verzoek van de opdrachtgever mondeling of schriftelijk heeft aanvaard; of, c. BOLT met medeweten van de opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de diensten. 4.2. BOLT heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. 4.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en BOLT zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard. 4.4. Indien BOLT, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is BOLT gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die BOLT in rekening wenst te brengen, heeft de opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door BOLT uitgevoerde werk te vergoeden. 4.5. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. 4.6. Meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. BOLT zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten. 5. Beëindiging en onderbreking 5.1. In geval van overtreding van de algemene voorwaarden kan door BOLT te allen tijde de dienst worden afgebroken, geannuleerd of geweigerd. 5.2. In het geval dat de diensten van de BOLT niet voldoen aan de wensen van de opdrachtgever of de opdrachtgever om een andere reden de samenwerking vroegtijdig wil beëindigen, is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten voor het werk dat al door BOLT is uitgevoerd, te betalen. Ingeval van annulering dient de opdrachtgever een minimum van 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium te betalen. 5.3. In het geval dat de opdrachtgever de samenwerking met BOLT voor een workshop, training, inspiratiessessie of andere eenmalige samenwerking die één dag of minder duurt wil verbreken, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan te geven. Bij annulering minder dan 24 uur voor deze opdracht, brengt BOLT annulerlingskosten van 10% van het overeengekomen honorarium in rekening bij de opdrachtnemer. Deze annulerlingskosten komen bovenop de kosten die al eerder gemaakt zijn in de voorbereiding. 5.4. BOLT is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan of wanneer de overmacht ervoor zorgt dat een eenmalige, kortdurende dienst niet uitgevoerd kan worden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend. 5.5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BOLT onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van BOLT of BOLT zelf, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij BOLT, wanprestatie door leveranciers van BOLT waardoor BOLT haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van BOLT of diens leveranciers. 5.6. BOLT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar BOLT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. BOLT kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie BOLT een overeenkomst is aangegaan. 6. Betaling 6.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 6.2. Alle door BOLT verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. BOLT biedt de mogelijkheid om facturen boven de €2000,- in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. 6.3. Wanneer de betaling niet binnen de overeengekomen termijn wordt ontvangen wordt er een kosteloze betalingsherinnering gestuurd. Wanneer de opdrachtgever vervolgens niet binnen 14 dagen betaalt, wordt er door BOLT wettelijke rente in rekening gebracht. Als er vervolgens niet aan de betaling wordt voldaan, schakelt opdrachtnemer een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat inschakelen. 6.4. Voor consumenten geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer de betaling binnen deze 60 dagen niet wordt ontvangen en er is een kosteloze betalingsherinnering gestuurd, mag er door de opdrachtnemer wettelijke rente in rekening worden gebracht. Als er vervolgens niet aan de betaling wordt voldaan, kan BOLT een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat inschakelen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever, tevens de kosten voor eventuele gerechtelijke procedures bij de rechtbank of het gerechtshof. 6.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 7. Eigendomsvoorbehoud 7.1. Alle producten en diensten die door BOLT worden ontwikkeld, blijven eigendom van de opdrachtnemer tot aan de betalingsplicht van de opdrachtgever of consument is voldaan. Wanneer er niet aan de betalingsplicht wordt voldaan kan BOLT de producten en diensten te allen tijde terug eisen en is het verboden om deze te gebruiken, af te nemen en/of aan te bieden. 8. Jurisdictie 8.1. In het geval dat de overtreding van de algemene voorwaarden leidt tot juridische claims, zullen deze worden veroordeeld door de Nederlandse rechtbank. 9. Aansprakelijkheid 9.1. De opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor uit diensten voortkomende acties of uitspraken, zowel on- en offline van andere mensen. 9.2. Iedere overeenkomst tussen BOLT en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. BOLT kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. ​ 9.3. BOLT is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. 10. Intellectueel eigendom 10.1. De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle auteursrechten voor het merk BOLT, het bijbehorende logo, de domeinnaam boltforchange.com en alle andere bedrijfskenmerken. 11. Waarborgdisclaimer 11.1. BOLT is niet financieel verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt geleden, in welke vorm dan ook, wanneer gebruikers een dienst afnemen of wanneer een dienst ontwikkeld door BOLT en gebruikt door de opdrachtgever wordt afgenomen door derde partijen. 12. Content van derden 12.1. BOLT is niet verantwoordelijk voor content van derden die via de website van de BOLT beschikbaar is. Wanneer vanaf boltforchange.com wordt doorgeklikt naar websites van derden vervallen automatisch de voorwaarden en het privacybeleid van BOLT. Algemene voorwaarden Privacybeleid

 • Trend-research DTD-cosmetics | Bolt

  TREND RESEARCH DTD-COSMETICS Trendonderzoek naar de rol van maatschappelijke ontwikkelingen op de cosmetica-branche. UITDAGING DIENSTEN Wat is de rol van maatschappelijke ontwikkelingen op de cosmetica-branche en hoe kunnen we dit in kaart brengen. Doelgroeponderzoek Trendonderzoek ​ RESULTAAT Trendpresentaties. PARTNER DTD-cosmetics In welke sector je ook werkt, als bedrijf is het ontzettend belangrijk om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. In deze tijd, waarin de consument steeds meer waarde hecht aan de impact van koopgedrag op onze aarde en de medemens, kan je hier dus niet achterblijven. Dat merkte ook DTD-cosmetics. Zij nemen merken stap voor stap mee in het ontwikkelen van cosmetica-producten. Zo werkten zij eerder al voor Rituals, Boldking, Cosmo en Marie Stella Maris. BOLT deed in samenwerking met DTD-cosmetics onderzoek naar maatschappelijke ontwikkelingen en hoe cosmetica-merken hierop in kunnen spelen. DIVERSITEIT, DUURZAAMHEID EN GEN-Z In een langere samenwerking met DTD-cosmetics hebben we voor verschillende merken trendonderzoek gedaan. Zo onderzochten we o.a. op welke manier diversiteit en inclusie kan worden toegepast in de ontwikkeling van producten, welke rol duurzaamheid speelt in het koopgedrag van consumenten en wat het verlangen van de consument naar gepersonaliseerde producten betekent voor een merk. Daarnaast deden we ook onderzoek naar verschillende doelgroepen en hun waarden en behoeften als het gaat om het aanschaffen van cosmetica-producten. BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Hoe we dit doen

 • SafeHaven | Bolt

  SAFEHAVEN Een platform met informatie, verhalen en projecten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. UITDAGING DIENSTEN Hoe kunnen we de stap naar hulp en erkenning voor seksueel trauma laagdrempeliger maken en meer bewustzijn rondom seksualiteit creëren om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de toekomst te voorkomen? Doelgroeponderzoek Gedragsonderzoek Social design Projectontwikkeling Project facilitatie RESULTAAT Een platform met informatie, verhalen en projecten over seksualiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is vandaag de dag nog steeds een groot taboe. Gelukkig zijn er steeds meer plekken waar je terecht kan als je dit hebt meegemaakt, maar nog altijd krijgen slachtoffers te maken met schaamte en schuld vanuit de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat de stap naar hulp voor veel slachtoffers erg ingewikkeld en pijnlijk is. In het najaar van 2020 besloten we onderzoek te doen naar dit thema en zijn we met verschillende mensen in gesprek gegaan om erachter te komen waar precies de pijnpunten liggen bij deze doelgroep. PROBLEEMANALYSE In onze gesprekken met mensen die een seksueel trauma hebben meegemaakt, merkten we dat veel van hen worstelen met het vinden van de juiste hulp, maar ook met de erkenning dat ze iets traumatisch hebben meegemaakt en dat hulp nodig is. Wat doe je als je niet weet waar je hulp moet zoeken, als je op hulp wacht of als je niet eens weet dat wat je hebt meegemaakt effect heeft op je mentale en fysieke gezondheid en welzijn? Daarom startten we SafeHaven; een platform met informatie, ervaringsverhalen en een community voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. PRAKTIJKONDERZOEK Voor het project hebben we met meer dan 20 mensen diepte-interviews afgenomen en ervaringsverhalen opgehaald voor op het platform. Daarnaast hebben we intensief onderzoek gedaan naar de behoeften van deze doelgroep, de context van dit vraagstuk en de visie van de maatschappij op dit thema. In het onderzoek kwam onder andere naar voren dat slachtoffers vaak niet weten wat hun rechten zijn als ze een vorm van seksuele grensoverschrijding meemaken, niet genoeg informatie hebben over een eventueel aangifteproces en niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp en/of het delen van hun verhaal. Vanuit het principe 'sharing is caring ' hebben we een multifunctioneel platform opgezet waar vooral het delen van informatie en ervaringen centraal staat. Door SafeHaven heb ik eindelijk de stap durven zetten om aan mijn familie te vertellen wat er zo lang geleden is gebeurd. Ook ben ik in therapie gegaan. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. DOMINO-IMPACT Dankzij onze samenwerking van Grensverleggers heeft SafeHaven sinds 2021 de kans gekregen om groepen jongeren namens de stichting i.o. aan het project te laten deelnemen. Zo heeft is er een domino effect van impact ontstaan. De deelnemers van Grensverleggers die namens SafeHaven meedoen hebben onder andere een kaartspel ontwikkeld om het gesprek over seksualiteit met elkaar aan te gaan, een documentaire gemaakt over persoonlijke ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en de hulpverlening en een brochure gemaakt met tips hoe hulpverleners die niet gespecialiseerd zijn in traumaseksualiteit het beste kunnen omgaan met iemand die dit heeft meegemaakt. Zo zet de impact zich steeds weer voort. BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Hoe we dit doen

 • Contact | Bolt

  Are you bold enough to go ? Stuur ons een bericht, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. E-mailadres Onderwerp Je bericht Verzenden Bedankt voor je bericht. We streven er naar binnen 2 werkdagen contact met je op te nemen. Neem contact op Heb je een geweldig idee? Of juist geen idee waar je moet beginnen? Samenwerken met BOLT of gewoon alleen een vraag? Neem contact met ons op! Dat kan via Whatsapp, mail of ons contactformulier. Ben je al enthousiast en wil je een vrijblijvend kennismakingsgesprek inplannen? Ook dat kan natuurlijk! info@boltforchange.com +31 6 53 58 23 08

 • Workshops en trainingen Bodiversity | Bolt

  WORKSHOP-FACILITATIE BO-DIVERSITY Een interactieve scheurkalender met vragen, feiten en opdrachten over de rol van gender in de opvoeding. UITDAGING Hoe kunnen we ouders bewust maken van de rol die gender speelt in de opvoeding van kinderen? DIENSTEN Doelgroeponderzoek Trendonderzoek Gedragsonderzoek Social design RESULTAAT De GenderKalender; Een interactieve scheurkalender met vragen, feiten en opdrachten over de rol van gender in de opvoeding. PARTNER Pedagogisch Verantwoord o-diversity helpt mensen grote, actuele thema’s, zoals diversiteit en inclusie, gendergelijkheid of seksualiteit en seksuele vrijheid, tastbaar en persoonlijk te maken. Dit doen zij door 4-uur durende in-company trainingen aan te bieden. De workshops zijn een wisselwerking tussen wetenschappelijke onderzoeken, open gesprekken, quizvragen, video’s, groepsopdrachten en meer. Vanaf 2024 zal BOLT namens Bo-diversity workshops en trainingen verzorgen. TWEE DOELGROEPEN We deden onderzoek naar twee doelgroepen, ouders en kinderen, om erachter te komen of gendernormen en -stereotypen schadelijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen, in hoeverre ouders zich hier bewust van zijn en/of geloven dat ze hier zelf invloed op hebben. We ontdekten dat gendernormen en -stereotypen al op jonge leeftijd grote gevolgen kunnen hebben voor de sociale, psychologische, fysieke en cognitieve ontwikkeling van kinderen. De ouders die we spraken in de diepte-interviews waren zich hier over het algemeen niet bewust van. Ze hadden ook niet het idee dat ze hier zelf invloed op hebben. Daarnaast gaven ze aan hun kinderen wel genderbewust (met oog voor de gevolgen van gendernormen en -stereotypen) wilden opvoeden, maar dat ze niet genoeg informatie en handvaten hebben om dit te doen. ONTWIKKELING Aan de hand van de onderzoeksresultaten ontwikkelden we een tool waarmee ouders meer informatie kunnen verkrijgen over de rol van gender in de opvoeding en leren hoe ze deze informatie kunnen toepassen in de opvoeding van hun eigen kind(eren). De GenderKalender biedt 365 dagen aan vragen, opdrachten en informatie over dit thema. Elk kalenderblad bevat een QR-code met een link naar een Instagram pagina waar ouders met elkaar in gesprek kunnen gaan over de vragen en opdrachten. Zo wordt een community opgebouwd van ouders die elkaar ondersteunen in de genderbewuste opvoeding. De voorkant van de kalender kan worden gevouwen tot een mapje, waarin de kalenderbladen kunnen worden bewaard als gespreksstarter voor als het kind ouder is. BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Hoe we dit doen

 • Diensten | Bolt

  This is what we do for you INSPIRATION BOLT provides tailor-made inspiration sessions, training courses, workshops and guest lectures on social themes and methodologies. RESEARCH If you want to change something, you have to know what's going on. With design-oriented and practical research, we explore the context of your issue. DESIGN Complex issues require a different way of thinking. We address these issues by designing innovative and disruptive concepts, campaigns and projects. IMPLEMENTATION From project management to graphic design, we realize our projects from A to Z. Inspiration BOLT provides tailor-made inspiration sessions, training courses, workshops and guest lectures on social themes and methodologies. Diensten Workshops Trainingen Inspiratiesessies Gastlessen Research BOLT provides tailor-made inspiration sessions, training courses, workshops and guest lectures on social themes and methodologies. Diensten Ontwerpgericht onderzoek Doelgroeponderzoek Gedragsonderzoek Trend- en toekomstonderzoek Design BOLT provides tailor-made inspiration sessions, training courses, workshops and guest lectures on social themes and methodologies. Diensten Conceptontwikkeling Social design Workshop-ontwikkeling Projectontwikkeling Campagne-ontwikkeling Implementation BOLT provides tailor-made inspiration sessions, training courses, workshops and guest lectures on social themes and methodologies. Diensten Campagne-ontwerp Project-facilitatie

 • Het Grote Dieren Safarispel | Bolt

  HET GROTE DIEREN SAFARISPEL Een spel voor kleuters om meer te leren over hun kwaliteiten en talenten. UITDAGING Hoe kunnen we de kloof tussen introverte en extraverte kinderen op het basisonderwijs verkleinen? PARTNERS obs IXIEJE RESULTAAT Een interactief spel voor kinderen in de kleuterklas. DIENSTEN Doelgroeponderzoek Trendonderzoek Gedragsonderzoek Social design 'Wat ben je stil. Gaat het wel goed met je? Wil je niet met de andere kinderen spelen? Waarom zit je daar zo alleen?' Allemaal opmerkingen die een gemiddeld introvert kind op de basisschool wel eens heeft gehoord. Vaak zijn deze opmerkingen goed bedoeld, maar ze komen voort uit de overtuiging dat het zorgelijk is als een kind tekenen van introversie vertoont. Met andere woorden: extravert zijn is de norm en intovert zijn wijkt hiervan af. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen introverte en extraverte leerlingen op het basisonderwijs. obs-IXIEJE vroeg zich af: 'Hoe kunnen we deze kloof verkleinen?' ONDERZOEK Om hier achter te komen deden we onderzoek naar introverte leerlingen in de kleuterklas. We voerden zowel literatuur- als veldonderzoek uit om achter te komen waar de behoeftes van de introverte kleuter liggen en hoe andere kinderen in de klas hiermee omgaan. Zo kwamen we tot de conclusie dat extraverte kinderen meer aandacht krijgen van de leerkracht, vaker en sneller worden gekozen bij groepsvorming en meer vriendjes en vriendinnetjes hebben in de klas. Ook deden we onderzoek naar de gevolgen van de systematische onderwaardering van introversie op latere leeftijd. Hieruit bleek dat introverte jongeren minder snel een baan vinden en vaker onzeker zijn over zichzelf. PROBLEEMANALYSE De kern van het probleem, ondervonden we tijdens het onderzoek, is dat eigenschappen en kwaliteiten die over het algemeen door de samenleving als 'extravert' worden bestempeld, als positiever worden gezien dan 'introverte' eigenschappen en kwaliteiten. Dit terwijl een balans volgens het bedrijf Quiet Quality juist leidt tot onder andere betere werkprestaties. Maar hoe zorgen we er dan voor dat dit ook gezien en begrepen wordt door klasgenoten en leerkrachten? LEREN DOOR SAMENWERKING We ontwikkelden het Grote Dieren Safarispel. In dit spel staat het leren over kwaliteiten en eigenschappen van verschillende mensen door samen te werken centraal. De leerlingen worden door het spel heen geleid door een audioverhaal die hen instructies geeft. Het doel van het spel is om het een schat te bemachtigen. Maar om deze schat te vinden moeten de leerlingen eerst op safari door de jungle. Tijdens de safari komen ze verschillende hindernissen tegen. Deze zullen ze moeten overwinnen door mini-games uit te voeren. Iedere mini-game is anders en voor elk spel zijn andere kwaliteiten vereist. De leerlingen zullen het einde van de safari dus alleen bereiken als ze samenwerken en elkaars kwaliteiten leren te waarderen. Door het spel samen te spelen zullen de leerlingen leren dat iedere eigenschap en kwaliteit evenveel waard is en dat je elkaar nodig hebt om verder te komen. De leerkrachten zullen door observatie hun leerlingen beter leren kennen. BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Hoe we dit doen

 • Train-the-coach ELANCE Academy | Bolt

  TRAIN-DE-COACH ELANCE ACADEMY Een train-de-trainer voor coaches van ELANCE Academy UITDAGING PARTNERS Hoe kunnen we de coaches van ELANCE Academy voorzien van de juiste tools om om te gaan met de thema's gender en seksualiteit? ELANCE Academy DIENSTEN RESULTAAT Een train-de-trainer voor ELANCE coaches. Doelgroeponderzoek Workshop-ontwikkeling Workshop-facilitatie Als je jong bent, krijg te maken met een hoop uitdagingen. Naar school gaan, werken, vrienden maken, verliefd worden, het hoort er allemaal bij. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar wat als je daarnaast ook nog eens worstelt met je seksualiteit en/of g enderidentiteit? Ook bij ELANCE Academy zien ze dat deze thema's een rol spelen in de ontwikkeling van de jonge meiden die zij coachen. Hoe ga je hier als coach mee om? GEVOELIGE THEMA'S ELANCE Academy coacht jonge meiden en vrouwen tussen de 10 en 27 jaar en en helpt hen hun dromen, ambities en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De coaches, zelf ook jonge meiden en vrouwen, ondersteunen hun coachees in alles wat er bij het leven van een jonge meid komt kijken. ELANCE signaleerde dat er steeds meer coachees zijn die vragen hebben over of bezig zijn met genderidentiteit en seksualiteit. Als coach is het belangrijk om te weten hoe je op deze vragen moet reageren en hoe je het gesprek aan kan gaan over deze, soms gevoelige, thema's. INTERACTIEVE WERKVORMEN Om de ELANCE coaches hierop voor te bereiden ontwikkelde we een train-de-coach, met interactieve werkvormen. Dit deden we aan de hand van een co-creatie sessie met twee ELANCE coaches, waarin we de behoeften van de coaches in kaart brachten. We leerden de deelnemers meer over gendernormen en -stereotypen, de verschillende fases van identiteitsontwikkeling en gingen we met hen in gesprek over seksualiteit en uit de kast komen. Ook deelden ze casussen rondom hun eigen ervaringen met betrekking tot dit thema. Na afloop gaven de coaches aan veel beter voorbereid te zijn op een gesprek over gender en seksualiteit met hun coachee en ook meer kennis te hebben over deze thema's. BOLT transformeert de maatschappij door taboes te doorbreken, sociale verantwoordelijkheid te nemen, en innovatieve oplossingen te bieden voor maatschappelijke problemen. Hoe we dit doen

bottom of page