top of page
BOLT logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze pagina biedt gedetailleerde informatie over de voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten die door BOLT worden geleverd.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die diensten van BOLT afneemt en met deze voorwaarden akkoord gaat. 

1. Definities

1.1. Opdrachtnemer: BOLT, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81880316. 

 

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met BOLT een overeenkomst is aangegaan.

 

1.3. Diensten: alle werkzaamheden of diensten die door BOLT ten behoeve van de opdrachtgever worden uitgevoerd. 

 

1.4. Informatie: alle gegevens afkomstig van de opdrachtnemer.

 

1.5. Schiftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.


1.6. Website: www.boltforchange.com

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BOLT gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van BOLT en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door BOLT zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door ingebruikname van deze algemene voorwaarden verworpen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1. Offertes van BOLT zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Ieder door BOLT gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door de opdrachtgever te allen tijde worden herroepen. Dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte een termijn van aanvaarding is opgenomen. 
 

3.2. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 

3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BOLT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat ze noodzakelijk zijn voor totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de BOLT worden verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van BOLT is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte informatie, staat opdrachtgever in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3.4. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, etc. van de diensten welke door BOLT worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen een algemeen beeld te geven van de aangeboden diensten.

 

3.5. BOLT behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 30% aan de klant te factureren alvorens BOLT de opdracht gaat uitvoeren. Het resterende bedrag zal in één of twee termijnen worden gefactureerd.

4. Overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is in ieder geval tot stand gekomen op het moment waarop: 

 

a. Opdrachtgever het aanbod of de offerte van BOLT mondeling of schriftelijk heeft aanvaard; of,

b. BOLT het verzoek van de opdrachtgever mondeling of schriftelijk heeft aanvaard; of,

c. BOLT met medeweten van de opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de diensten. 

 

4.2. BOLT heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

 

4.3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en BOLT zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

 

4.4. Indien BOLT, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is BOLT gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die BOLT in rekening wenst te brengen, heeft de opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door BOLT uitgevoerde werk te vergoeden.

 

4.5. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden.

 

4.6. Meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. BOLT zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

5. Beëindiging en onderbreking

5.1. In geval van overtreding van de algemene voorwaarden kan door BOLT te allen tijde de dienst worden afgebroken, geannuleerd of geweigerd. 

 

5.2. In het geval dat de diensten van de BOLT niet voldoen aan de wensen van de opdrachtgever of de opdrachtgever om een andere reden de samenwerking vroegtijdig wil beëindigen, is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten voor het werk dat al door BOLT is uitgevoerd, te betalen. Ingeval van annulering dient de opdrachtgever een minimum van 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium te betalen.

5.3. In het geval dat de opdrachtgever de samenwerking met BOLT voor een workshop, training, inspiratiessessie of andere eenmalige samenwerking die één dag of minder duurt wil verbreken, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan te geven. Bij annulering minder dan 24 uur voor deze opdracht, brengt BOLT annulerlingskosten van 10% van het overeengekomen honorarium in rekening bij de opdrachtnemer. Deze annulerlingskosten komen bovenop de kosten die al eerder gemaakt zijn in de voorbereiding. 

 

5.4. BOLT is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan of wanneer de overmacht ervoor zorgt dat een eenmalige, kortdurende dienst niet uitgevoerd kan worden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

 

5.5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van BOLT onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van BOLT of BOLT zelf, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij BOLT, wanprestatie door leveranciers van BOLT waardoor BOLT haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van BOLT of diens leveranciers.

 

5.6. BOLT is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar BOLT weinig of geen invloed op kan uitoefenen. BOLT kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie BOLT een overeenkomst is aangegaan.

6. Betaling

6.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

 

6.2. Alle door BOLT verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. BOLT biedt de mogelijkheid om facturen boven de €2000,- in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.


 

6.3. Wanneer de betaling niet binnen de overeengekomen termijn wordt ontvangen wordt er een kosteloze betalingsherinnering gestuurd. Wanneer de opdrachtgever vervolgens niet binnen 14 dagen betaalt, wordt er door BOLT wettelijke rente in rekening gebracht. Als er vervolgens niet aan de betaling wordt voldaan, schakelt  opdrachtnemer een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat inschakelen. 

 

6.4. Voor consumenten geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Wanneer de betaling binnen deze 60 dagen niet wordt ontvangen en er is een kosteloze betalingsherinnering gestuurd, mag er door de opdrachtnemer wettelijke rente in rekening worden gebracht. Als er vervolgens niet aan de betaling wordt voldaan, kan BOLT een incassobureau, deurwaarder of incasso-advocaat inschakelen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever, tevens de kosten voor eventuele gerechtelijke procedures bij de rechtbank of het gerechtshof.

 

6.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle producten en diensten die door BOLT worden ontwikkeld, blijven eigendom van de opdrachtnemer tot aan de betalingsplicht van de opdrachtgever of consument is voldaan. Wanneer er niet aan de betalingsplicht wordt voldaan kan BOLT de producten en diensten te allen tijde terug eisen en is het verboden om deze te gebruiken, af te nemen en/of aan te bieden. 

8. Jurisdictie

8.1. In het geval dat de overtreding van de algemene voorwaarden leidt tot juridische claims, zullen deze worden veroordeeld door de Nederlandse rechtbank.

9. Aansprakelijkheid

9.1. De opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk voor uit diensten voortkomende acties of uitspraken, zowel on- en offline van andere mensen. 

 

9.2. Iedere overeenkomst tussen BOLT en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. BOLT kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

9.3. BOLT is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10. Intellectueel eigendom

10.1. De opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle auteursrechten voor het merk BOLT, het bijbehorende logo, de domeinnaam boltforchange.com en alle andere bedrijfskenmerken.

11. Waarborgdisclaimer

11.1. BOLT is niet financieel verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt geleden, in welke vorm dan ook, wanneer gebruikers een dienst afnemen of wanneer een dienst ontwikkeld door BOLT en gebruikt door de opdrachtgever wordt afgenomen door derde partijen.

12. Content van derden

12.1. BOLT is niet verantwoordelijk voor content van derden die via de website van de BOLT beschikbaar is. Wanneer vanaf boltforchange.com wordt doorgeklikt naar websites van derden vervallen automatisch de voorwaarden en het privacybeleid van BOLT. 

  • Instagram
  • LinkedIn

Algemene voorwaarden

Privacybeleid

bottom of page